ลงทะเบียนสมัครจำหน่ายสินค้า
3 ขั้นตอน...ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 1: สร้างข้อมูลร้านค้า

กรณีเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ต้องเตรียมสำเนาใบรับรองการเป็นกลุ่มวิสาหกิจ (ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB)

ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อมูลสินค้า

เตรียมเรื่องราว / สรรพคุณของสินค้า
สำเนาใบรับรองมาตรฐาน (ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB)
รูปภาพสินค้าแต่ละขนาด (ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB)
สามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่เกิน 3 สินค้า

ขั้นตอนที่ 3: ข้อมูลผู้ขาย

เตรียมสำเนาบัตรประชาชน (ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB)