ข้อมูลธุรกิจร้านค้า

รายละเอียดธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” จะต้องเป็นธุรกิจหรือผู้ผลิตสินค้า ในรูปแบบของบุคคลทั่วไป, SE, SME, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มสหกรณ์, กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม, กลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือการรวมกลุ่มชุมชนประเภทอื่น ๆ โดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันรูปแบบการประกอบการอย่างชัดเจน เช่น รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น